Novinky v legislativě

Životní minimum od 1. 7. 2022

Od 1.7.2022 se opět zvyšují částky životního minima viz. tabulka. Upravte si je v Servis – Nastavení – Obecné – Životní minimum od 2007. Normativní náklady na bydlení zůstávají ve výši 7 935,-Kč


do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 od 1. 7. 2022
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč 2 980 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč 4 620 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč 4 250 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč 3 840 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč 2 360 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč 2 900 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč 3 320 Kč

Životní minimum od 1. 4. 2022

Od 1.4.2022 se zvyšují částky životního minima viz. tabulka. Upravte si je v Servis – Nastavení – Obecné – Životní minimum od 2007. Normativní náklady na bydlení zůstávají ve výši 7 935,-Kč


do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč +200 Kč

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ 2022)

Od 1.4.2022 dochází k zásadní změně v zasílání Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ 2022). V této souvislosti jsme v kmenové databázi - Akce – přidali přehled, který nahrazuje původní export platný do 31.3.2022. V případě odhlášky zaměstnance bude nutno vyplňovat také údaje pro Úřad práce (odpadne tedy povinnost vyplňovat Potvrzení o zaměstnání pro ÚP. Aby bylo možno generovat příslušný export, byla v kmenové databázi na záložce Sociální pojištění vložena nová podtabulka: ONZ – Údaje o ukončení PPV pro podporu v nezaměstnanosti. Zde budete muset, při ukončení PPV, nově vyplnit příslušné údaje:


Kód ukončení PPV – musíte zvolit jednu z možností vloženého číselníku


Důvod neuvedení údajů :V těchto dalších důvodech nevzniká nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti.


Pokud jste v předchozím kroku vyplnili variantu žádný – údaje jsou uvedeny, pak už jen doplníte, zda bylo vyplaceno odstupné, odchodné, nebo odbytné, případně ponecháte nuly, pokud nic z toho nebylo vyplaceno.


Další kroky jsou již standardní (export, náhled, odeslání xml). V prvních případech doporučujeme ještě spustit kontrolu odesílaného formuláře na stránkách cssz.cz – formuláře – ONZ.

Nové platové tabulky od 1. 1. 2022

Od 1.1.2022 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se také mění přidělování zaměstnanců do příslušných platových tabulek. Nové rozdělení:


Příloha nařízení vlády Číslo tabulky v programu Syslík Název souborupro CS Koho se týká
č. 1 11 Plattab11.txt Plattab11_2021_01_01.txt Ostatní, jinde neuvedení; zůstává původní tabulka platná k 1.1.2021
č. 2 12 Plattab12.txt Plattab12_2022_01_01.txt Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, nebo u poskytovatele soc.služeb podle zvláštních předpisů (školy, věznice,azylové domy…)
č. 3 13 Plattab13.txt Plattab13_2022_01_01.txt Zdravotničtí pracovníci u poskytovatele zdravotnických služeb (sestry, sanitáři, záchranáři…)
č. 4 14 Plattab14.txt Plattab14_2022_01_01.txt Lékaři, zubní lékaři
č. 5 15 Plattab15.txt Plattab15_2022_01_01.txt Pedagogičtí pracovníci

Informace k IZOLAČCE

Dne 23.12.2021 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 518/2021 Sb. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a ke stejnému datu nabyl účinnosti. Z výše citovaného zákona a přechodných ustanovení vyplývá, že nárok na Izolačku bude mít ten zaměstnanec, kterému z důvodu Covidu začala karanténa nebo izolace po datu 30.11.2021, tedy nejdříve 1.12.2021 a zároveň trvala ještě 23.12.2021. Pokud tedy budete mít zaměstnance, kteří vstoupili do izolace nebo karantény už listopadu, nebo ukončili karanténu (izolaci) před 23.12.2021, nárok na izolačku jim nevznikne!!!
Důkladně si, prosím, hlídejte tato data, až budete v kmenové databázi zadávat období nároku na Izolačku

Informace k verzi 5.44 – SYSLÍK

Dovolená 2021

Na tomto odkazu najdete podrobný návod, jak je řešená dovolená 2021: Dovolená 2021.

Informace k verzi 5.44h – SYSLÍK

Antivirus C

Pro výpočet slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele do 50-ti zaměstnanců jsme pro vás připravili podklad pro výpočet a export do xml souboru, který budete zasílat. Upozorňuji, že od mezd za červen 2020 platí, že přehledy je možno zasílat pouze elektronicky. To platí pro všechny, i pro ty, kdo si slevu neuplatní.

Pokud splňujete podmínky pro slevu na sociálním pojištění za zaměstnavatele, tak zpracujete mzdy standardně. Po výpočtu mezd přejdete na složku COVID-19 v hlavním menu programu a následně si vyberete variantu ANTIVIRUS C. Nejprve si vytisknete Podklady k výpočtu, zde se vám nabídne možnost sníženého základu a případné slevy. Tuto částku pak zapíšete do tabulky Zadání slevy ze základu soc. poj. Po zápisu slevy můžete vygenerovat xml soubor, který již vaši uplatněnou slevu zohlední a zapíše. Pro kontrolu správnosti xml jsme vám připravili také náhled odesílaného souboru, který si můžete také vytisknout.

POZOR! Důkladně si prostudujte požadavky na uplatnění výše uvedené slevy na antivirus.mpsv.cz. Slevu nelze zpětně uplatnit!!!

Informace k verzi 5.44f – SYSLÍK

Pro ty, kdo chtějí využít program Antivirus na částečnou úhradu nákladů za zaměstnance a nemají Excel jsme v záložce COVID-19 (v hlavním menu programu) připravili export dat do textového souboru. Tento soubor lze otevřít a jeho obsah zkopírovat do formulářů na stránkách antivirus.mpsv.cz.Dále upozorňujeme, že od 24.4.2020 je v účinnosti Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Ten kromě jiného zakazuje provádět exekuční srážky z daňového bonusu a to i přikázáním jiné peněžité pohledávky. Pokud máte u daňového bonusu zaškrtnut atribut "exekuce", tak ho prosím odstraňte. Pokud jste zasílali některému exekutorovi daňové bonusy samostatně, tak tento příkaz také zastavte. To platí i pro insolvence.
Další změna je trvalou novelou občanského soudního řádu. Jde o výpočet srážek odstupného.
Nově se stanoví, že z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Znamená to, že se nezabavitelná částka od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. Nově se tudíž z odstupného nebo obdobných nároků budou srážky vypočítávat zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného nebo obdobných nároků.

Kompenzace z programu Antivirus

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.


Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A - druh překážky:

Režim B - druh překážky:

Jak správně postupovat v programu Syslík:

V případě režimu A:

V případě režimu B:

Pokud se vás týká režim B – pak kalendář ponecháte v režimu odpracované doby a na záložce Hodiny 2 – zadáte u každého zaměstnance počet hodin, kterých se bude náhrada týkat a příslušné procento náhrady (můžete využít možnosti hromadného zadání položky)


Rozdílné zadání u režimu A a B jsme zvolili z toho důvodu, že pracujeme na přípravě výkazu Vyúčtování Antivirus, tak abyste omezili na maximálně možnou míru ruční zásahy do zpracovávaného výkazu. Bohužel zatím není k dispozici technická podpora pro případný export do xml., ale na přípravě pracujeme, tak prosíme o strpení. Hned, jak budou další informace k dispozici, tak vás budeme informovat.

Postup při žádosti o výplatu ošetřovného z důvodu uzavření školského nebo dětského zařízení

V případě klasického ošetřovného je zasílána Příloha k žádosti o výplatu nemocenských dávek (NemPri) vždy až po ukončení ošetřovného, spolu s dokladem potvrzujícím tento nárok. Vzhledem k současné situaci, kdy nevíme, jak dlouho budou rodiče, nebo jiní zaměstnanci nuceni pobývat s dětmi doma z důvodu uzavřených školských a předškolních zařízení, přistoupila ČSSZ k náhradnímu řešení.


Pravděpodobně již máte od takových zaměstnanců „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského (dětského) zařízení. Jeho přední stranu naskenujte a budete posílat (elektronicky, mailem, poštou, nebo osobním doručením na podatelnu ČSSZ) spolu s Přílohou NemPri20. Zároveň však musíte doložit také nový formulář, který by pro tuto situaci vytvořen – Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízeni. Tento výkaz musí vyplnit zaměstnanec, podepsat a mzdová účtárna musí doplnit druhou stranu. Výkaz je k dispozici ke stažení na ZDE. Takže, ke každému zaměstnanci za březen 2020 pošlete 3 dokumenty (Žádost o ošetřovné – 1.strana, Příloha k žádosti –NemPri20 a Výkaz péče o dítě). Pokud bude situace přetrvávat, pak na konci následujících měsíců pošlete pouze Výkaz péče o dítě, a po znovuotevření výchovného zařízení zašlete druhou stranu Žádosti o ošetřovné a poslední Výkaz péče o dítě.


Toto jsou zatím známé informace, pokud nastane nějaká změna, tak vás budeme opět informovat.

Mzdy a personalistika 2018

Pro uživatele výkazu ISPV (Trexima)


Nově budete muset zadávat u každého zaměstnance také kód vzdělání. Pro tento účel bylo v kmenové databázi na záložce Zdravotní pojišťovna, vzdělání vytvořeno nové políčko Kód vzdělání ISPV. Vedle něj je odkaz na stránky www.obory-vzdelani.cz. Po přepojení na tuto stránku si vyplníte všechny potřebné údaje a vygenerujete kód. Po stisku tlačítka kopírovat se vrátíte do Syslíka a pomocí klávesy Ctrl+V údaj vložíte. Vygenerovaný MP soubor pro pololetní a roční hlášení už tento údaj obsahuje.

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.1.2018 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které opět zásadně mění přidělování zaměstnanců do příslušných platových tabulek. Nové rozdělení:

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2018_01_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2017_01_01.txt
zaměstnanci uvedení v §303 odst.1 ZP, úředníci samosprávných celků, zaměstnanci AVČR, GAČR, TAČR
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2018_01_01.txt
Zdravotničtí pracovníci u poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb (sestry, sanitáři, záchranáři…)
Sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, nebo u poskytovatele soc.služeb podle zvláštních předpisů (školy, věznice,azylové domy…)
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2018_01_01.txt
Lékaři, zubní lékaři
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2018_01_01.txt
Pedagogičtí pracovníci

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.39e. V souvislosti s těmito změnami je třeba u všech zaměstnanců upravit příslušnou tabulku a vytisknout nový platový výměr. Pokud máte sestavy samostatně upraveny jako „qru“, nezapomeňte si tyto úpravy sami provést.


Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.11.2017 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 340/2017 Sb., které opět zásadně mění přidělování zaměstnanců do příslušných platových tabulek. Nové rozdělení:

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2017_11_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2017_11_01.txt
Ostatní personál u poskytovatelů zdravotnických služeb, kteří nejsou přímým zdravotnickým personálem (kuchařky, řidiči…)
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2017_11_01.txt
zaměstnanci uvedení v §303 odst.1 ZP, úředníci samosprávných celků, zaměstnanci AVČR, GAČR,TAČR
Příslušníci Policie ČR, BIS, Vězeňské služby, soudů…, v běžném pracovním poměru
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2017_11_01.txt
Zdravotničtí pracovníci u poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb (sestry, sanitáři, záchranáři…)
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2017_11_01.txt
Sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, nebo u poskytovatele soc.služeb podle zvláštních předpisů (školy, věznice,azylové domy…)
č. 616Plattab16.txt
Plattab16_2017_11_01.txt
Lékaři, zubní lékaři
č. 717Plattab17.txt
Plattab17_2017_11_01.txt
Pedagogičtí pracovníci

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.39b. V souvislosti s těmito změnami je třeba u všech zaměstnanců upravit příslušnou tabulku a vytisknout nový platový výměr. Pokud máte sestavy samostatně upraveny jako „qru“, nezapomeňte si tyto úpravy sami provést.


Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.7.2017 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 168/2017 Sb., které zásadně mění přidělování zaměstnanců do příslušných platových tabulek. Nové rozdělení:

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2017_07_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2017_07_01.txt
zaměstnanci uvedenní v §303 odst.1 ZP, úředníci samosprávných celků, zaměstnanci AVČR, GAČR,TAČR
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2017_07_01.txt
pracovníci v zařízení sociálních služeb, sociální pracovníci u poskytovatele soc.služeb podle zvl. předpisů
zaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2017_07_01.txt
lékaři orgánu sociálního zabezpečení
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2017_07_01.txt
lékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
č. 616Plattab16.txt
Plattab16_2017_07_01.txt
pedagogové

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.38h.


Mzdy a personalistika 2016

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.9.2016 se přeřazují někteří zaměstnanci z 1 do 3 a zároveň dochází k navýšení platů u platové tabulky dle přílohy č. 9.

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro PX / CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2015_11_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2016_01_01.txt
zaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2015_11_01.txt
soc. prac. v zařízení sociálních služeb
zaměstnanci školy nebo školského zařízení podle § 7 školského zákona, kteří nejsou uvedeni v odstavci 9
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2015_11_01.txt
státní úředníci a ostatní uvedení v § 5odst.3 NV224/2014
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2015_11_01.txt
zdravotníci v zařízení sociálních služeb
č. 616Plattab16.txt
Plattab16_2016_01_01.txt
zdravotníci u poskytovatelů zdravotnických služeb
č. 717Plattab17.txt
Plattab17_2015_11_01.txt
lékaři v zařízení sociálních služeb
č. 818Plattab18.txt
Plattab18_2016_01_01.txt
lékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
č. 919Plattab19.txt
Plattab19_2016_09_01.txt
pedagogové

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.37a a 4.41a.


Mzdy a personalistika 2015

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.1.2015 se rozšiřuje počet platových tabulek na 9 a zároveň dochází k navýšení platů u některých tabulek.

Příloha č. 1Syslík Tabulka 11Plattab11.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík Tabulka 12Plattab12.txtzaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
Příloha č. 3Syslík Tabulka 13Plattab13.txtsoc. prac. v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 4Syslík Tabulka 14Plattab14.txtstátní úředníci a ostatní uvedení v § 5odst.3 NV224/2014
Příloha č. 5Syslík Tabulka 15Plattab15.txtzdravotníci v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 6Syslík Tabulka 16Plattab16.txtzdravotníci u poskytovatelů zdravotnických služeb
Příloha č. 7Syslík Tabulka 17Plattab17.txtlékaři v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 8Syslík Tabulka 18Plattab18.txtlékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
Příloha č. 9Syslík Tabulka 19Plattab19.txtpedagogové

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.34 a 4.38.


Mzdy a personalistika 2014

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.11.2014 se rozšiřuje počet platových tabulek na 8 a zároveň dochází k navýšení platů.

Příloha č. 1Syslík Tabulka 11Plattab11.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík Tabulka 12Plattab12.txtzaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
Příloha č. 3Syslík Tabulka 13Plattab13.txtstátní úředníci a ostatní uvedení v § 5odst.3 NV224/2014
Příloha č. 4Syslík Tabulka 14Plattab14.txtzdravotníci v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 5Syslík Tabulka 15Plattab15.txtzdravotníci u poskytovatelů zdravotnických služeb
Příloha č. 6Syslík Tabulka 16Plattab16.txtlékaři v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 7Syslík Tabulka 17Plattab17.txtlékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
Příloha č. 8Syslík Tabulka 18Plattab18.txtpedagogové

Podpora pro čísla tabulek 10 až 19 je v programu Syslík až od verze 5.33d a 4.37a.


Mzdy a personalistika 2012

Daně

Snížení slevy na poplatníka z dosavadních 1 970 Kč měsíčně se opět zvyšuje zpět na 2 070 Kč měsíčně. Sleva na dítě se zvyšuje na 1 117 Kč měsíčně. Došlo k navýšení maximální výše nároku na daňový bonus z částky 4 350 Kč na částku 5 025 Kč.


Nemocenské a důchodové pojištění

Maximální vyměřovací základ je stanoven u OSVČ i zaměstnanců stejně na částku 1 809 864,- Kč pro zdravotní pojištění a na částku 1 206 576,- Kč pro sociální pojištění. Po dosažení tohoto limitu již nebude z dalších částek odváděno pojistné na zdravotní pojištění ani soc. zabezpečení. Do ELDP a pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se však zahrne celková částka vyměřovacích základů.Exekuce

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2012 (nutná pro výpočet exekuce) je 5 352,- Kč. A životní minumum pro jednotlivce se zvyšuje na 3 410,- Kč. Zvyšují se i ostatní částky životního a existenčního minima, ale ty na mzdy nemají vliv.


Ostatní

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.1.2012 se pro ruší pro pedagogy rozdělení na dvě skupiny. Tabulka 5 se ruší (Příloha č. 6).

Příloha č. 1Syslík Tabulka 8Plattab8.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík Tabulka 7Plattab7.txtzaměstnanci uvedení v § 303 odst. 1 ZP, ...
Příloha č. 3Syslík Tabulka 9Plattab9.txtzdravotnický personál bez lékařů
Příloha č. 4Syslík Tabulka 6Plattab6.txtlékaři
Příloha č. 5Syslík Tabulka 4Plattab4.txtpedagogové

Minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od 1.1.2008

Měsíční sazba 8000,- Kč

Hodinová sazba 48,10 KčTechnické poznámky

V Syslíkovi zůstávají i některá políčka, která pro rok 2012 již nejsou aktuální. Pokud budou zrušena, nepodíváte se do starých měsíců.Mzdy a personalistika 2011

Daně

Snížení slevy na poplatníka z dosavadních 2 070 Kč měsíčně na 1 970 Kč měsíčně. Toto snížení je pouze pro rok 2011. Ostatní slevy na dani se nemění


Nemocenské a důchodové pojištění

Maximální vyměřovací základ je stanoven u OSVČ i zaměstnanců stejně na částku 1 781 280,- Kč. Po dosažení tohoto limitu již nebude z dalších částek odváděno pojistné na zdravotní pojištění ani soc. zabezpečení. Do ELDP a pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se však zahrne celková částka vyměřovacích základů.Exekuce

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2010 (nutná pro výpočet exekuce) je 4 863,- Kč.


Ostatní

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.3.2011 se pro lékaře zavádí nová platová tabulka podle přílohy 4, přílohy 4 a 5 se přečíslovávají na 5 a 6.

Příloha č. 1Syslík TabulkaPlattab8.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík TabulkaPlattab7.txtzaměstnanci uvedení v § 303 odst. 1 ZP, ...
Příloha č. 3Syslík TabulkaPlattab9.txtzdravotnický personál bez lékařů
Příloha č. 4Syslík TabulkaPlattab6.txtlékaři
Příloha č. 5Syslík TabulkaPlattab4.txtpedagogové
Příloha č. 6Syslík TabulkaPlattab5.txtpedagogové bez vzdělání

Od 1.1.2011 se pro pedagogy zavádí nové platové tabulky podle přílohy 4 a 5

Příloha č. 1Syslík TabulkaPlattab8.txt
Příloha č. 2Syslík TabulkaPlattab7.txt
Příloha č. 3Syslík TabulkaPlattab9.txt
Příloha č. 4Syslík TabulkaPlattab4.txt
Příloha č. 5Syslík TabulkaPlattab5.txt

Minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od 1.1.2008

Měsíční sazba 8000,- Kč

Hodinová sazba 48,10 KčTechnické poznámky

V Syslíkovi zůstávají i některá políčka, která pro rok 2011 již nejsou aktuální. Pokud budou zrušena, nepodíváte se do starých měsíců.Mzdy a personalistika 2010

Daně

Zvýšení daňového bonusu na dítě z dosavadních 10 680 Kč ročně na 11 604 Kč ročně. Plyne z toho i zvýšení daňového odpočtu na dítě 967,-/měsíčně.


Nemocenské a důchodové pojištění

Maximální vyměřovací základ je stanoven u OSVČ i zaměstnanců stejně na částku 1 707 048,- Kč. Po dosažení tohoto limitu již nebude z dalších částek odváděno pojistné na zdravotní pojištění ani soc. zabezpečení. Do ELDP se však zahrne celková částka vyměřovacích základů.


V souvislosti se změnami v oblasti důchodového pojištění dochází ke změnám v zaměstnávání důchodců - jejich doby budou od 1.1.2010 evidovány a zahrnovány do výpočtu ELDP. Nově je možno důchodce také zaměstnávat na dobu určitou (max. po dobu dvou let), nebo na dobu neurčitou.


Změna pojmosloví – s platností od 1.1.2010 se ruší pojmy částečná a plná invalidita a jsou nahrazeny pojmy invalidita 1. a 2. stupně (bývalá částečná) a invalidita 3. stupně (bývalá plná invalidita).


Exekuce

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2010 (nutná pro výpočet exekuce) je 4 597,- Kč.


Ostatní

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.7.2009 se pro zdravotníky a lékaře zavádí nová platová tabulka

Příloha č. 1Syslík TabulkaPlattab8.txt
Příloha č. 2Syslík TabulkaPlattab7.txt
Příloha č. 3Syslík TabulkaPlattab9.txt

ISP – pro sběr dat za rok 2009 dochází k drobným změnám:

Číselník okresů NUTS4 je nahrazen číselníkem LAU1


ISPV Trexima

Pro sběr dat za rok 2009 se používá nový formát.


Účetnictví 2010

Změna sazeb DPH

Od 1.1.2010 se mění základní sazba DPH na 20% a snížená na 10%.


Daňové přiznání k DPH za zdaňovací období počínaje lednem, resp. 1. čtvrtletím roku 2010 bude podáváno na novém tiskopisu vzor. č.16. Dochází zde ke změnám vyvolaným novelami zákona o DPH a zákona o správě daní a poplatků. Upravena je podpisová část (B.ODDÍL přiznání) a také slovní popisy u řádků 5 a 6, 7 a 8, 11 a 12 a řádku 48. S uvedenými změnami souvisí také úprava pokynů k vyplnění přiznaní – nový vzor č.12.


Směrná účtová osnova

Od 1.1.2010 je nová směrná účtová osnova pro územní samosprávní celky, příspěvkové organizace, státní fondy (včetně pozemkového fondu ČR) a organizační složky státu.